اعضای هیئت مدیره

دکتر مختار جلالی جواران

رئیس هیات مدیره

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فروزنده محجوبی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

دکتر سیروس زینلی

نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

دکتر فضل اله افراز

بازرس

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی

دکتر محمود تولایی

عضو علی البدل

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله