اعضای هیئت امنا

دکتر مختار جلالی جواران

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فروزنده محجوبی

عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

دکتر سیروس زینلی

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

دکتر محمود تولایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دکتر فضل اله افراز

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی

دکتر مصطفی قانعی

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

دکتر فریدون مهبودی

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران