• کمک به افزایش آگاهی عموم جامعه از بیماریهای ژنتیکی و پیشگیری از طریق برگزاری دوره های آگاه سازی, فرهنگ سازی اجتماعی, بهره گیری از ظرفیتهای اجتماعی, رسانه ای و پایگاه های مجازی.
  • کمک به افزایش ضریب نفوذ خدمات مشاوره ژنتیک از طریق ایجاد مراکز مشاوره ژنتیک در محل مرکزی بنیاد وسایر شعب آن.
  • کمک به افزایش دسترسی آحاد جامعه به خدمات مرتبط با پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیک از طریق ایجاد ازمایشگاه تخصصی ژنتیک, مراکز خدمات تخصصی و حمایتی.
  • هدایت و حمایت اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در حیطه پیشگیری و درمان معلولیتهای ناشی از اختلالات ژنتیکی.
  • کمک به ارتقاء و بهره گیری از آمار و اطلاعات بالینی از طریق استفاده از بانک های ژنی ملی و بین المللی و یا ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی و بالینی بیماران.
  • کمک به ارتقاء توان علمی متخصصان و کارشناسان و فعالان این عرصه از طریق برگزاری کارگاهها, همایش ها و دوره های آموزشی و باز آموزی کوتاه و بلند مدت.
  • ارایه خدمات غربالگری, تشخیصی, پیشگیری و درمانی مرتبط.