کمک به بنیاد

 واریز های نقدی خود را می توانید به حساب بنیاد ژنتیک به شماره 11781429312401 یا شماره کارت
  6393-4610-1722-5182 نزد بانک سینا واریز نمایید و اطلاعات واریزی خود را از طریق شماره تماس، فاکس یا ایمیل بنیاد به اطلاع برسانید.