نشست
مراسم تجليل -دکتر مینو رفیعی
فوریه 17, 2021
دوره آموزشی مجازی آشنایی با بیماری ها و معلولیت های ژنتیکی و پیشگیری از آن
ژوئن 8, 2021

جلسه امضا تفاهم نامه موسسه خیریه مهد کرامت با بنیاد ژنتیک ایرانیان و انجمن ژنتیک

توافق و جمع بندی جلسه:
۱. فعالیت در زمینه های آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای و در گام بعد آزمایشگاهی با همکاری بنیاد و به صورت شعبه در سمنان
۲. ارزیابی فراوانی بیماری های ژنتیک در سمنان، جمع آوری داده و غربالگری و ارایه یک مدل به صورت یک طرح پژوهشی با هدایت بنیاد و انجمن
۳. فراخوان برای حمایت از پایان نامه های مرتبط با بیماری های ژنتیکی در سمنان
۴.جذب یک نفر کارشناس ارشد ژنتیک بومی برای اجرا و پیگیری پروژه ها در سمنان و آموزش اولیه در بنیاد
۵. تبلیغات میدانی برای اجرا دوره های آموزشی در هرماه به صورت مجازی و حضوری
۶. انجام مشاوره با کمک بنیاد و توسط یک پزشک عمومی دارای مجوز در سمنان
۷. برنامه افتتاح در دوشنبه ۲۱ تیر ماه در موسسه(سمنان)