• کمک به فرهنگ سازی و بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح سلامت جامعه هدف
  • پیشگیری از معلولیت ها و بیماری های مرتبط با اختلالات ژنتیکی می باشد.