ارکان بنیاد

ارکان بنیاد عبارتند از :

الف : هیات امناء

ب : هیات مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس یا بازرسان