اخبار و اطلاعیه ها


اجرای کارگاه آموزشی سمینار مشاوره ژنتیک به پزشکان معرفی شده از بنیاد بیماران خاص افغانستان

اجرای کارگاه آموزشی سمینار مشاوره ژنتیک به پزشکان معرفی شده از بنیاد بیماران خاص افغانستان

اجرای کارگاه آموزشی سمینار مشاوره ژنتیک به پزشکان معرفی شده از بنیاد بیماران خاص افغانستان
این کارگاه به کمک اساتید مجرب بنیاد ژنتیک در سه روز ارایه شد.
در پایان گواهی نامه به اعضای شرکت کننده در این سمینار اهدا شد.